Alles wat je moet weten over laden en VvE

Hieronder vind je alle handige informatie rondom laden en de VVE (Vereniging van Eigenaren) op het gebied van besluitvorming, techniek, en financiën.

Besluitvorming

De brochure ‘Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VVE’ bevat een voorbeeld stappenplan voor laadoplossingen binnen een VvE (pagina 5 e.v.)

Onder de huidige wetgeving valt de aanschaf en installatie van laadinfrastructuur binnen de VvE te kwalificeren als een uitgave aan een nieuwe installatie die buiten het normale onderhoud van de VvE valt. Een besluit hierover dient door de vergadering met 3/4e of 2/3e meerderheid te worden genomen, afhankelijk van het van toepassing zijnde modelreglement.
Zie voor de regelgeving pagina 34 van de handige Juridische toolkit VvE oplaadpunten elektrische auto’s.

In splitsingsreglement 2017 is een extra artikel opgenomen (art. 28) die het met bepaalde voorwaarden mogelijk maakt voor eigen rekening en risico een laadpunt aan te leggen, zonder toestemming van de vergadering.
Zie voor een overzicht van de modelreglementen:
https://www.vvebelang.nl/vve-informatie/over-vves/appartement-en-regelgeving/modelreglementen/

Het is aanbevolen afspraken tussen de eigenaar en VvE omtrent aanleg, onderhoud, aansprakelijkheid en dergelijke vast te leggen in een overeenkomst. Een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst is opgenomen als bijlage in de juridische toolkit. https://www.mra-e.nl/wp-content/uploads/2019/12/03.12.19-Nieuwe-versie-Juridische-toolkit.pdf

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een wetswijziging ter invoering van een notificatieplicht.
Wanneer de gebruiker de VvE notificeert en voldoet aan de voorwaarden, kan de VvE zich niet verzetten tegen het plaatsen van het laadpunt. Deze verandering wordt opgenomen in een wijziging van het appartementsrecht die ook een vergemakkelijking van duurzaamheidsmaatregelen beoogt.
Meer hierover valt te lezen op de website van VVE Recht: https://www.vverecht.nl/2021/03/het-ontwerpwetsvoorstel-appartementsrechten/
Tijdspad inwerkingtreding: 2025

Conform de nieuwe Europese EPBD (Energy Performance Building Directive) die per 10 maart 2020 zijn overgenomen in het bouwbesluit dient bij nieuwbouw en bij grondige renovatie (vervanging 25% van de schil) van woongebouwen tevens elk parkeervak van te worden voorzien van loze leidingen ten behoeve van laadinfrastructuur. Dit geldt voor woongebouwen met meer dan 10 parkeervakken binnen of buiten het gebouw.

Eind 2021 is een derde revisie van het EPBD voorgesteld https://energy.ec.europa.eu/system/files/2021-12/proposal-recast-energy-performance-buildings-direct....
Hierin is expliciet opgenomen: "Member States shall remove barriers to the installation of recharging points in residential buildings with parking spaces, in particular the need to obtain consent from the landlord or co-owners for a private recharging point for own use"
Gewijzigd ten opzichte van de huidige directive is dat voor een woongebouw met een woonfunctie met meer dan 3 parkeerplekken alle parkeerplekken dienen te worden voorzien van bekabeling voor laadinfrastructuur. Tevens moeten de laadpalen slim aan te sturen zijn.

Advies en begeleiding

Voor een overzicht van bedrijven die VVE's kunnen adviseren over laadinfrastructuur in of bij het gebouw zie ons overzicht van VVE Adviseurs.

Laden en Huren

Maarten Corpelijn van Huur en Energie deed samen met 21 woningcorporaties een onderzoek naar de mogelijkheden van laadpalen bij complexen met sociale huurwoningen.
Het rapport is te downloaden via de website: https://hurenenladen.nl/wp-content/uploads/2020/11/huren_en_laden_eindrapport_v06mc_def.pdf

Financiën

Voor VvE’s die niet over de middelen beschikken om het gezamenlijke deel of de gehele laadinfrastructuur aan te leggen zijn er een aantal mogelijkheden:

 • Het Nationale Energiebespaarfonds heeft de mogelijkheid een lening af te sluiten voor de laadinfrastructuur. Het gaat hier om een annuïteiten lening met een gunstige rente met een looptijd van 10 of 15 jaar. Deze lening is alleen voor gemeenschappelijke laadinfrastructuur, installaties met laadpalen op individuele parkeerplaatsen vallen hier niet onder. Voor alleen de aanleg van laadinfrastructuur (eventueel in combinatie met zonnepanelen) is geen Maatwerk Energieadvies nodig. Voor meer informatie zie https://www.warmtefonds.nl/vve/energiebesparende-maatregelen/laadinfrastructuur

 • Slimme laadpalen vallen onder de maatregelen die in aanmerking komen voor een Energielening van de gemeente Amsterdam, zie hier
  Het betreft alleen financiering voor het gedeelte dat door meerdere voertuigen gebruikt kan worden.
  Meer informatie van dezelfde gemeente over laadinfra en VVE: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/amsterdam-elektrisch/laadoplossingen-vve/
  Een andere mogelijkheid is het duurzaamheidsfonds

 • Een aantal leveranciers biedt de mogelijkheid de installatie van laadpalen voor te financieren (investeringsvrij model).
  De investeringskosten worden vaak terugverdiend middels een meerjarencontract met een iets hoger kWh tarief voor het verbruik. Informeer hiervoor bij de adviseurs op onze adviseurspagina.

Doorbelasten van het energieverbuik:

Bij aansluiting van laadpalen op een gezamenlijke elektriciteit aansluiting moeten uiteraard de stroomkosten verrekend worden.
Onder andere E-Flux biedt een mogelijkheid de afgenomen stroom automatisch bij de eigenaar te incasseren en uit te betalen aan de VvE, voor informatie zie https://www.e-flux.nl/laadoplossing-vve/ en https://www.e-flux.nl/wp-content/uploads/2020/05/VvE-brochure.pdf.

Subsidie:

Sinds medio januari 2022 kan een VVE subsidie krijgen op een laadpunten advies.
De subsidie geldt voor 75% van het adviesbedrag, met een maximum van 1500,=.
In het advies dient eeen prognose te worden opgenomen betreffende de verwachte laadbehoefte de komende 10 jaar, aanbevelingen betreffende de borging van brandveiligheid, aanbevelingen qua verdeling van de kosten, en adviezen hoe de laadinfra aan te sluiten op de (eventueel beperkte) elektrische netaansluiting. Voor de subsidie regeling zie https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svve/oplaadpuntenadvies
De subsidieregeling loopt tot 31 december 2023.

De VER pagina met VVE Adviseurs bevat een overzicht van bedrijven die een advies kunnen uitbrengen dat in aanmerking komt voor deze subdisie.
De subsidieregeling is niet beperkt tot deze lijst met bedrijven.

Op het gebied van techniek

De techniek om te voorkomen dat de beperkte capaciteit aansluiting in een gebouw overbelast wordt heet loadbalancing.
De meeste laadpaal fabrikanten hebben laders in het assortiment die dit ondersteunen,
VER partner Laadpaaldirect heeft een duidelijke uitleg over wat loadbalancing is: https://www.laadpaaldirect.nl/veelgestelde-vragen/wat-is-load-balancing/
Heeft U als VVE zelf de deskundigheid in huis om de laadpalen aan te leggen en loadbalancing te configureren?
Op https://laadpaaltop10.nl/laadpalen-vergelijken kunt U middels filters zoeken op laadpalen die dynamische (via de slimme meter) en statische (zonder slimme meter) loadbalancing ondersteunen


Op het gebied van veiligheid

Binnen een VvE bestuur of onder VvE leden kunnen vragen opkomen rondom de veiligheid betreffende het opladen van elektrische auto’s.

Over dit onderwerp zijn diverse onderzoeken beschikbaar.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft TNO eind 2019 onderzoek laten doen naar de risico’s van elektrisch en waterstof aangedreven personenauto’s in garages, waarbij men ook internationale onderzoeken en publicaties heeft gekeken. Het rapport is hier te lezen. Hoofdstuk 4 bevat de conclusie “Het opladen van een elektrisch aangedreven personenauto in een parkeergarage leidt niet tot een grotere kans op brand, mits de richtlijnen van autofabrikanten en producenten van laadstations wordt opgevolgd”.

Het NIPV (voorheen IFV) houdt sinds 2021 een database bij met incidenten elektrische voertuigen en voertuigen met een waterstof of LPG tank.
Belangrijk is dat een brand in een elektrische auto niet betekent dat het accupakket mee brandt.
Zonder betrokkenheid van het accupakket betreft het een 'gewone' autobrand.

Actuele data van het lopende kalender jaar zijn bij het NIPV zichtbaar in een online dashboard.
De jaarrapportage over 2021 bevat 71 bij brand betrokken elektrische voertuigen, bij 62 branden.
Op een totaal van 318.000 volelektrische of hybride auto's betreft dit 0,02% van de voertuigen.
Jaarlijks zijn er 5000 autobranden (alarmeringen.nl) op een totaal van ongeveer 8 miljoen voertuigen, verhoudingsgewijs meer dan 3 keer zo veel.
Verreweg de meeste oorzaken van een autobrand in een elektrische auto betreft externe oorzaken zoals brand in een gebouw, brand in een ander voertuig, of brandstichting.
Van de 71 geregistreerde autobranden is in 1 geval een technisch defect tijdens het laden de oorzaak van de autobrand, zie 4.3.1 en verder.
Er heeft in Nederland tot nu toe (eind 2022) nog nooit een elektrische auto een brand in een parkeergarage veroorzaakt.

Bij twijfel over de integrale (brand)veiligheid van een parkeergarage kan de VVE een (brand)veiligheidsscan laten uitvoeren.
De veiligheidsscan kan leiden tot een verbeterplan.
Bedrijven die de VER kan aanraden:

Vanaf 1 juli 2023 geldt er aanvullende regelgeving voor het veilig plaatsten van nieuwe oplaadpunten in parkeergarages:
 • alle laadpunten moeten tegelijkertijd kunnen worden afgeschakeld
 • bij de ingang van de garage moet duidelijk aangegeven zijn waar deze geplaatst zijn, en hoe ze af te schakelen zijn
 • laden mbv een mobiele lader ('granny charger') middels een Schuko of CEE stekker is niet toegestaan, alleen mode 3 (AC laadpaal) of mode 4 (DC laadpaal)
  de nieuwe voorwaarden zijn opgenomen in het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving
  Zie ook het ontwerp besluit tot wijziging van het BBL

De VER adviseert VVE's altijd een collectieve oplossing te realiseren en geen aansluitingen vanuit individuele appartementen toe te staan.Voor ons dossier Laden en VVE uit 2020 zie hier: VER Dossier Laden en VVE
Het webinar uit dat jaar is hier terug te zien.
Download hier alle presentaties uit het webinar


Heb je aanvullingen op dit dossier, heb je goede ervaringen met een adviseur of begeleider, weet je fabrikanten die goede oplossingen bieden?
We horen het graag!

Laatst bijgewerkt: November 2022