Wetgeving en besluitvorming
Subsidie- en financieringsmogelijkheden
Techniek en veiligheid
Ik zoek een adviseur en/of installateur
Veelgestelde vragen
VvE

Alles over vve

Op deze pagina vind je alle essentiële, handige en relevante informatie voor het plaatsen van oplaadpunten binnen een vve. Mocht je naar aanleiding van deze pagina nog vragen hebben, neem dan contact op met de VER via onderstaande knop. 

Contact met de VER
Wetgeving en besluitvorming
Hier vind je alles wat je moet weten over wetgeving en besluitvorming rondom het plaatsen van laadpunten binnen jouw vve. We behandelen onder andere:  

-        Stappenplan ‘laadoplossingen voor EV’s binnen de vve’
-        Laadpunt aanleggen zonder toestemming van de vergadering Europese EPBD-regeling

Stappenplan ‘laadoplossingen voor EV’s binnen de vve’  

Goed om te weten: er ligt een stappenplan voor je klaar dat je kunt gebruiken om de hele procedure rondom het plaatsen van laadoplossingen goed te laten verlopen. Dit stappenplan is gemaakt door de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, een samenwerking van onder andere de ministeries Infrastructuur & Waterstaat en Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Nederlandse provincies en gemeenten. 

Bekijk het stappenplan op vveladen.nl

Het stappenplan gaat uitvoerig in op de besluitvorming binnen jouw vve rondom het plaatsen van laadpunten en -oplossingen. De belangrijkste zetten we hier voor je op een rij. Weet bijvoorbeeld dat de aanschaf en installatie van laadinfrastructuur gekwalificeerd wordt als een nieuwe installatie die buiten het normale onderhoud van de vve valt. De vergadering van de vve moet hier dan ook een besluit over nemen. Dat moet gedaan worden door 3/4e of 2/3e van de meerderheid en dat is afhankelijk van het modelreglement van de vve. 


Laadpunt aanleggen zonder toestemming van de vergadering  

Het is in sommige gevallen mogelijk om als bewoner van een vve een laadpunt aan te leggen zonder toestemming van de vergadering. Deze regel is opgenomen in het splitsingsreglement van 2017. Daarin staat dat het mogelijk is om onder bepaalde voorwaarden en voor eigen rekening en risico een laadpunt aan te leggen, zonder toestemming van de vergadering. Gebeurt dit, dan raden we altijd aan om een overeenkomst op te stellen tussen de eigenaar en de vve, die ingaat op zaken als aanleg, onderhoud en aansprakelijkheid van de laadpunten.

 • Voorwaarden aanleggen laadpunt zonder toestemming van de vergadering  Het oplaadpunt:
  - Moet worden aangebracht binnen de begrenzing van het privégedeelte)
  - Moet worden aangebracht door een erkende installateur op basis van een door hem opgesteld werkplan
  - Moet zodanig worden aangebracht dat de kosten van het stroomverbruik ten laste komen van de gebruiker van het laadpunt. Wordt deze op een gezamenlijke energievoorziening geplaatst, dan moet er een tussenmeter geïnstalleerd worden
  - Mag niet leiden tot beperking van de beschikbare energie voor andere apparatuur van bewonenden in de vve. Moeten er technische oplossingen worden geïnstalleerd om dit te voorkomen, dan zijn de kosten daarvan voor de gebruiker van het oplaadpunt
  - Moet door de eigenaar worden onderhouden
  - Moet voldoen aan de eventueel in het Huishoudelijk Reglement opgenomen voorschriften.  

Kijk voor het gehele reglement in het modelreglement. De VER adviseert vve’s overigens om altijd naar een collectieve oplossing te zoeken en geen aansluitingen vanuit individuele appartementen toe te staan.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een wetswijziging die het gemakkelijker maakt om zonder toestemming van de vergadering, maar mét een notificatieplicht een laadpunt te plaatsen. Als de gebruiker de vve notificeert en voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan kan de vve zich niet verzetten tegen de plaatsing van dat laadpunt. Deze wetswijziging (inwerktreding per 2025) wordt opgenomen in een wijziging van het appartementsrecht, die het eenvoudiger moet maken om duurzaamheidsmaatregelen in vve’s uit te voeren.

Europese EPBD-regeling (Energy Performance Building Directive)

Volgens de in 2020 geactiveerde EPBD-regeling moeten parkeervakken in het geval van nieuwbouw of grondige renovatie (>25% vervanging van de schil van de woning/het gebouw) worden voorzien van loze leidingen voor het plaatsen van laadinfrastructuur. Dit geldt voor woongebouwen met meer dan 10 parkeervakken binnen of buiten het gebouw. Een jaar later zijn er nieuwe voorstellen gedaan, met daarin wijzigingen op bovenstaand punt. Heeft een woongebouw meer dan 3 parkeerplekken, dan moeten alle parkeerplekken worden voorzien van bekabeling waar infrastructuur op aangesloten kan worden. Ook moeten de te plaatsen laadpalen slim aan te sturen zijn en het elektriciteitsnet kunnen ontlasten. Inmiddels is er in Europa ook al een akkoord bereikt over de EPBD IV, waarin eisen staan die nog verder gaan. Vanaf 2025 zal ons land starten met het opnemen van deze eisen in de regelgeving. Die eisen vind je hier

 • Meer informatie over de EPBD-regelingMeer weten over de EPBD-regeling, klik dan op deze link.
Subsidie- en financieringsmogelijkheden Op deze pagina vertellen we je alles over de subsidie- en financieringsmogelijkheden voor het inwinnen van advies en het plaatsen van laadpunten bij jouw vve. We behandelen de volgende onderwerpen:  

-        Subsidieregeling verduurzaming voor vereniging van eigenaars (SVVE)
-        Financieringsmogelijkheden voor vve’s die laadinfrastructuur niet kunnen bekostigen

Subsidieregeling verduurzaming voor vereniging van eigenaars (SVVE)

De vve is van plan om laadpunten te plaatsen, maar wil daarvoor advies inwinnen. Dat kan een flinke kostenpost zijn, maar om zo’n laadpuntenadvies te stimuleren, keert de overheid een subsidie (SVVE) uit. Die subsidie geldt voor 75% van het adviesbedrag, met een maximum van €1500,-. Die regeling is bovendien verlengd tot en met 31 december 2027. Het totale budget van die subsidiepot bedraagt €10.000.000,-. In het advies moet een prognose opgenomen worden over de verwachte laadbehoefte in de komende 10 jaar. Ook moet er in het advies informatie staan over de borging van brandveiligheid, de verdeling van de kosten en de aansluiting van de laadinfrastructuur op de (eventueel beperkte) netaansluiting van de vve.

Vanaf 1 januari 2024 wordt er ook subsidie beschikbaar gesteld voor het plaatsen van basislaadinfrastructuur. Op deze website lees je daar meer over deze en andere subsidieregelingen uit de SVVE. 


Financieringsmogelijkheden voor vve’s die geen beschikking hebben over kosten voor laadinfrastructuur  

Het kan zijn dat jouw vve niet over de financiële middelen beschikt om laadinfrastructuur te plaatsen. Gelukkig zijn er mogelijkheden om dat tekort op te vangen, zodat de vve tóch de overstap kan maken naar duurzame mobiliteit.  

Het Nationale Warmtefonds: dit fonds geeft vve’s de mogelijkheid om een lening af te sluiten voor het plaatsen en installeren van laadinfrastructuur. Daarbij gaat het om een annuïteitenlening met een gunstige rente en looptijd van 10 of 15 jaar. Let op: dit fonds is enkel bedoeld voor gemeenschappelijke laadinfrastructuur. Laadvoorzieningen op individuele parkeerplaatsen vallen niet onder deze regeling. Via het Nationale Warmtefonds kun je ook een Energiebespaarlening voor jouw vve aanvragen.  
 

Meer over het Nationale Warmtefonds

Een aantal leveranciers van laadinfrastructuur geeft de mogelijkheid om de plaatsing hiervan voor te financieren. De investeringskosten worden dan door de vve betaald via bijvoorbeeld een meerjarencontract met een wat hoger kWh-tarief voor het verbruik. Informeer voor de mogelijkheden bij de verschillende adviseurs die je vindt op onze adviseurspagina.
 

Ga naar de adviseurspagina

Verschillende gemeenten in Nederland bieden financiering- en/of subsidieringsmogelijkheden aan voor vve's. Zo kent de Gemeente Amsterdam het duurzaamheidsfonds en een Energielening, o.a. bedoeld om bedrijven, maatschappelijke instellingen of bewonersgroepen te helpen bij het realiseren van duurzame projecten. Via de Energiesubisidiewijzer van MilieuCentraal zie je welke mogelijkheden jouw gemeente biedt op dit vlak. 

Ga naar de Energiesubsidiewijzer
Techniek en veiligheid Als bestuur of lid van een vve kun je vragen en/of zorgen hebben rondom de veiligheid en het opladen van elektrische auto’s in bijvoorbeeld parkeergarages. Gelukkig is er inmiddels al veel onderzoek gedaan naar dit soort situaties. Daarom behandelen we hier een aantal zaken:  

-       
Kans op brand in een parkeergarage

-        Oorzaken autobrand in een elektrische auto
-        Veiligheidsscan voor vve
-        Regelgeving voor het veilig plaatsen van laadpunten in parkeergarages
-        Het voorkomen van overbelasting

Kans op brand in een parkeergarage

Eind 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken TNO ingeschakeld om de risico’s van elektrische auto’s in parkeergarages te onderzoeken. In het onderzoek, dat via deze link te lezen is, staat dat “het opladen van een elektrisch aangedreven personenauto in een parkeergarage niet leidt tot een grotere kans op brand, mits de richtlijnen van autofabrikanten en producenten van laadstations wordt opgevolgd”.

Oorzaken autobrand elektrische auto

Verreweg de meest voorkomende oorzaak van een autobrand in een elektrische auto’s zijn externe, zoals brand in een gebouw of ander voertuig. Ook brandstichting komt vaak voor. Kijken we naar de jaarreportage over 2021, dan zien we dat er 71 elektrische auto’s betrokken zijn bij 62 branden. Destijds betrof dat dus 0,02% van de op dat moment in Nederland geregistreerde elektrische of hybride auto’s. Jaarlijks zijn er ruim 5000 autobranden op een totaal van zo’n 8 miljoen voertuigen met brandstofmotor, dus verhoudingsgewijs vinden er veel meer branden in die autocategorie plaats. Van die 71 geregistreerde branden uit 2021 was er in 1 geval sprake van een technisch defect tijdens het opladen van de auto. Tot op heden is er in Nederland nog geen elektrische auto in een parkeergarage uitgebrand. 


Veiligheidsscan voor vve 

Bestaat er twijfel over de integrale (brand)veiligheid van een parkeergarage binnen de vve? Laat dan een (brand)veiligheidsscan uitvoeren. Dit kan namelijk leiden tot een verbeterplan, of zorgen wegnemen wat betreft de veiligheid van het pand. De VER raadt twee partijen aan die zo’n scan uitvoeren:  

Stravea

Adviescentrum Brandveilig Wonen

Quickscan veiligheid bestaande parkeergarages 

De brandveiligheidsrisico’s in garages zijn de afgelopen jaren toegenomen, onder andere doordat er auto's steeds groter zijn geworden en er steeds meer kunststoffen worden gebruikt in auto's. Hierdoor kan het zijn een garage nog steeds wel voldoet aan de omgevingsvergunning maar niet meer in lijn is met de huidige standaarden. De Gemeente Amsterdam, Brandweer Amsterdam Amstelland en de MRA-E hebben een Quickscan opgesteld die zicht geeft op mogelijke verbeterpunten.
De Quickscan staat op de site van VVE Laden

Regelgeving voor het veilig plaatsen van laadpunten in parkeergarages  

Om er zeker van te zijn dat laadpunten in parkeergarages veilig worden geplaatst, geldt er vanaf 1 juli 2023 een aanvullende regelgeving. Hierin staat onder andere dat:  

Het mogelijk moet zijn om alle laadpunten tegelijkertijd af te schakelen;

Bij de ingang van de garage duidelijk aangegeven moet zijn waar de laadpunten geplaatst zijn, en hoe deze afgeschakeld kunnen worden;
Laden met behulp van een mobiele lader (een zogenoemde ‘granny charger’) niet is toegestaan. Enkel mode 3- of mode 4-laadpalen (AC en DC) zijn toegestaan.

 • Besluit Bouwwerken LeefomgevingDeze aanvullende regelgeving is terug te vinden in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Ben je specifiek op zoek naar de wijzigingen die in 2023 zijn doorgevoerd met betrekking tot de brandveiligheid van parkeergarages, klik dan op deze link.

Het voorkomen van overbelasting 

Het is erg belangrijk om te voorkomen dat een beperkte aansluiting in een gebouw overbelast wordt, onder andere door het plaatsen van laadpunten. De techniek om die overbelasting te voorkomen het ‘loadbalancing’. Inmiddels zijn de meeste laadpalen al voorzien van deze functie.

VER-partner Laadpaaldirect heeft een duidelijke uitlegpagina over wat ‘loadbalancing’ precies inhoudt. Zoek je naar een laadpaal die loadbalancing ondersteunt, kijk dan verder op de website van LaadpaalTop10, waar je met behulp van filters kunt zoeken naar het juiste product voor jouw vve.

 • Een voorbeeld van load balancingHet Smart Charging Network van laadpaalaanbieder Alfen zorgt ervoor dat laadpalen samen nooit meer gebruiken dan een van tevoren ingesteld maximaal beschikbare capaciteit. De functie Dynamic Load Balancing past de gebruikte capaciteit telkens aan op de hoeveelheid energie die op dat moment beschikbaar is. Voor meer informatie, klik op deze link.

Ik zoek een adviseur en/of installateur Zoek je een adviseur en/of installateur om je te helpen bij de aanleg van laadpunten binnen jouw vve, kijk dan op onze adviseurspagina

Zoek een adviseur en/of installateur

Veelgestelde vragen

Waarom moeten we als vve kiezen voor een collectieve oplossing?
Kunnen we niet iedere bewoner zijn eigen laadpaal laten aanschaffen en installeren?
Laadpunten in een vve garage dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen, onder andere: 
- ze moeten centraal afschakelbaar zijn
- ze moeten loadbalancing ondersteunen

Beide voorwaarden zijn moeilijk, zo niet onmogelijk te realiseren indien elk laadpunt door de individuele bewoner wordt aangeschaft en geinstalleerd:

- Centrale afschakeling kan op diverse manieren: met behulp van een handmatige noodknop, of aangestuurd door een brandmeldinstallatie. In beide situaties moet de voeding van de laadpalen van een centrale voeding komen, en moeten ze dus op

- De diverse merken laadpalen ondersteunen op verschillende manieren loadbalancing. Het principe van loadbalancing is dat door de laadpalen gezamelijke gebruikte vermogen nooit hoger is dan het vrij beschikbare vermogen. Bij gebruik van verschillende merken laadpalen door elkaar zal het loadbalancing mogelijk niet goed werken. Indien individuele bewoners in eerste instantie zelf laadpalen hebben geinstalleerd dienen deze mogelijk later bij het installeren van een collectieve oplossing weer vervangen te worden.

De VER adviseert vve's bij installatie van laadinfra altijd zelf de regie te houden en te kiezen voor een collectieve oplossing.
Is het toegestaan laadpalen aan te sluiten op de meterkasten van de individuele appartementen?
Conform de norm is dit niet toegestaan.

Vergelijk het met de aansluitingen binnen een woning: de stopcontacten binnen een ruimte zitten op verschillende automaten. Indien een stopcontact in de badkamer met een extra kabel wordt aangesloten op de huiskamer introduceer je vreemde stromen in de badkamer. Bij werkzaamheden aan de aansluitingen in de badkamer kan een electricien voor vervelende verrassingen komen te staan.

Daarnaast dienen laadpunten bij een calamiteit centraal afschakelbaar te zijn. In geval van brand wil een brandweer er zeker van zijn dat ze alle laadpunten in een garage zonder stroom kunnen zetten. Dit is moeilijker of onmogelijk te realiseren bij laadpunten die gevoed worden uit de individuele woningen. 

Alle appartementen in een vve zitten vaak gezamelijk op een netaansluiting. Bij de aanleg van die aansluiting is rekening gehouden met een bepaalde gelijktijdigheidsfactor; in niet elk appartement zal tegelijkertijd het volledig beschikbare vermogen worden gebruikt. Er is vaak geen rekening gehouden met gelijktijdig opladen van electrische auto's op deze aansluiting. Om gebruik te kunnen maken van loadbalancing dienen de laadpunten te worden gevoed vanuit de centrale aansluiting van de vve: hierop kan worden gemeten wat het (actuele) beschikbare vermogen is voor de laadpalen en het gezamelijke systeem kan de laadsnelheid van de laders daarop aanpassen.
Wat zijn de voor- en nadelen van een installatie middels een ringleiding en middels een sterverdeling?
Grofweg zijn er twee vaak gebruikte methodes om laadpalen in garages van stroom te voorzien:
- vanuit de centrale meterkast wordt langs alle parkeerplekken een kabel aangelegd geschikt voor hoge vermogens. De lader op de  parkeerplek wordt aangesloten op de kabel die er dan al langsloopt.
(ringleiding)
- vanuit de centrale meterkast worden er hoog vermogen kabels aangelegd naar een of meerdere centraal geplaatste verdeelkasten. Vanuit deze verdeelkasten worden kabels getrokken naar de benodigde parkeerplaatsen.
(sterverdeling)

Nadelen ringleiding:
- hogere initiele kosten, de dure bekabeling wordt ook al aangelegd langs parkeerplekken waar voorlopig geen lader wordt geplaatst.
- bochten en steunmuren in de garage maken de aanleg van een ringleiding soms arbeidsintensief en dus duurder dan nodig.

Voordelen ringleiding:
- duidelijker onderscheid tussen de gezamelijke kosten en de individuele kosten (elke bewoner betaald hetzelfde bij plaatsing van de laadpaal)
- makkelijker/minder werkzaamheden bij het aansluiten van nieuwe laadpalen (bij sommige systemen bijna 'plug-and-play')
- een oplossing waarmee een vve in een keer klaar kan zijn voor alle bewoners.

Voordelen sterverdeling:
- de vve legt de minimaal benodigde installatie aan, de parkeerplaatsen worden pas bekabeld indien nodig. Dit kan voor de vve een lagere gezamenlijke initiele investering zijn.

Nadelen sterverdeling:
- vanuit de centrale verdeelkast kan voor de ene parkeerplaats alsnog meer bekabeling benodigd zijn dan voor een andere. De finale aansluitkosten kan daardoor voor bewoners verschillen. Hier dienen door de vve afspraken over te worden gemaakt.
Hoe selecteer ik een geschikte installateur voor aanleg van laadinfra?
Een aantal tips voor selectie van een geschikte installateur:

- Vraag referenties van andere vve's waar de installateur reeds laadinfra heeft aangelegd. Bezoek deze vve's en vraag naar de ervaringen met de installateur.

- Controleer of alle mogelijke kosten uitgesplitst staan uitgesplitst in de offerte: 
* kosten voor aanleg van de bekabeling
* kosten voor aanpassing van de CVZ (centrale voorzieningen kast)
* kosten voor communicatie (internet / 4G)
* terugkerende kosten zoals abbonements kosten voor loadbalancing
* terugkerende kosten van monitoring van de laadpalen
* kosten voor de benodigde software updates van de laadpalen
* terugkerende kosten voor verrekening van het stroomverbruik

- Let op of de installateur een storingsnummer heeft voor problemen. Eerstelijns problemen worden vaak door de installateur afgehandeld. Houdt rekening met de response tijden en de laad behoefte van de bewoners: hoe belangrijk is de auto voor bijvoorbeeld hun werk, hoe afhankelijk zijn de bewoners voor hun vervoer van de eigen laadinfra, zijn er in geval van problemen publieke laadpalen of snelladers in de nabijheid?

- Indien een aanbevolen installateur: is deze gevestigd in de omgeving van de vve? (voor bijvoorbeeld in geval van storingen)

- Bij uitvoering door een ander bedrijf dan de huisinstallateur: maak afspraken over de installatieverantwoordelijke.
We overwegen als vve ook de aanleg van zonnepanelen of hebben reeds zonnepanelen. Welke mogelijkheden zijn er deze te combineren met laadpalen?
De combinatie van laadpalen voor elektrische auto's, en eigen zonnepanelen is voor een vve potentieel een interessante combinatie.

Bij beperkte terugleververgoedingen van de zonnestroom is het aantrekkelijk om elektrische auto's op te laden. Gebruikt de vve bijvoorbeeld als kleinverbruiker meer dan 10.000 of 50.000 kWh dan geldt een lagere energiebelasting. Teruggeleverde stroom wordt eerst verrekend met de goedkopere kWh's waardoor de terugverdientijd van de zonnepanelen afneemt. In dat geval kan het extra interessant zijn zonnepanelen te installeren.

Let op:
Een beslissing over aanleg van laadpalen combineren met de beslissing over zonnepanelen wordt een grotere en soms onoverzichtelijke keuze voor een ALV. De kans dat het plan voor de laadpalen wordt goedgekeurd neemt hierdoor mogelijk af. Breng beide mogelijkheden als aparte onderwerpen ter goedkeuring in op een ALV, informeer bij de installateur/aanbieder naar de mogelijkheden later het laden op eigen zonnestroom te optimaliseren.
VvE
Vragen?

Neem contact op met 
vve-adviseurs

Op onze pagina met vve-adviseurs vind je partijen die klaarstaan om jou te helpen met advies of installatie van laadpunten binnen jouw vve. Zij zijn door de VER beoordeeld op hun deskundigheid op het gebied van laadinfrastructuur en veilige installatie en zij zijn bekend met de besluitvormingsprocessen binnen vve's. 

Bekijk vve-adviseurs