Alles wat je moet weten over laden en VvE

Gepubliceerd op: 26 mei 2020
Hieronder vind je alle handige informatie rondom laden en de VVE (Vereniging van Eigenaren). Hier kun je het hele document downloaden: VER Dossier Laden en VVE. Op 27 mei 2020 organiseerden we ook een webinar over dit thema: bekijk het webinar terug! Download hier alle presentaties Inmiddels heeft ook MRA-elektrisch een mooie handleiding ontwikkeld voor elektrische rijders die 'iets' moeten met een VVE: meer info op deze website.  

Op het gebied van besluitvorming

De brochure ‘Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VVE’ bevat een voorbeeld stappenplan voor laadoplossingen binnen een VvE. Onder de huidige wetgeving valt de aanschaf en installatie laadinfrastructuur binnen de VvE te kwalificeren als een uitgave aan een nieuwe installatie die buiten het normale onderhoud van de VvE valt. Een besluit hierover dient door de vergadering met 3/4e of 2/3e meerderheid te worden genomen, afhankelijk van het toepassing zijnde modelreglement. Zie voor de regelgeving de handige Juridische toolkit VvE oplaadpunten elektrische auto’s In splitsingsreglement 2017 is een extra artikel opgenomen (art. 28) die het met bepaalde voorwaarden mogelijk maakt voor eigen rekening en risico een laadpunt aan te leggen, zonder toestemming van de vergadering. Zie voor een overzicht van de modelreglementen: https://www.vvebelang.nl/vve-informatie/over-vves/appartement-en-regelgeving/modelreglementen/ Het is aanbevolen afspraken tussen de eigenaar en VvE omtrent aanleg, onderhoud, aansprakelijkheid en dergelijke vast te leggen in een overeenkomst. Een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst is opgenomen als bijlage in de juridische toolkit. https://www.mra-e.nl/wp-content/uploads/2019/12/03.12.19-Nieuwe-versie-Juridische-toolkit.pdf

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een wetswijziging ter invoering van een notificatieplicht. Wanneer de gebruiker de VvE notificeert en voldoet aan de voorwaarden, kan de VvE zich niet verzetten tegen het plaatsen van het laadpunt. Tijdspad: voorontwerp van het wetsvoorstel: Medio 2020 De kamerbrief van de minister betreffende het onderwerp is hier te lezen: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/12/17/kamerbrief-aanpassing-besluitvormingsprocedures-inzake-verduurzaming-bij-verenigingen-van-eigenaars/kamerbrief-aanpassing-besluitvormingsprocedures-inzake-verduurzaming-bij-verenigingen-van-eigenaars.pdf Het advies van de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht aan de minister is van Mei 2019: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/05/31/besluitvorming-inzake-energiebesparing-en-laadpalen-bij-verenigingen-van-eigenaars/ADVIES_besluitvorming_mei+2019+laadpalen+en+verduurzaming.pdf

Conform de nieuwe EPBD (Energy Performance Building Directive) die zijn overgenomen in het bouwbesluit dient per 10 maart 2020 bij nieuwbouw en bij grondige renovatie (vervanging 25% van de schil) van woongebouwen tevens elk parkeervak van te worden voorzien van loze leidingen ten behoeve van laadinfrastructuur. Dit geldt voor woongebouwen met meer dan 10 parkeervakken binnen of buiten het gebouw. Zie de website van RVO https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/nieuwbouw/epbd-iii/laadinfrastructuur-elektrisch-vervoer

Op het gebied van advies en begeleiding VVE Laadloket begeleidt VvE's bij de realisatie van toekomstbestendige laadoplossingen. Ze brengen de wensen van uw VvE-leden in kaart omtrent elektrisch laden en bouwen zo aan draagvlak binnen de vereniging. VVE Laadloket zorgt voor een op maat gemaakt advies en ondersteunt de VvE bij de benadering van de juiste aanbieders. Peter Wigman heeft in en rond Amsterdam reeds 20 VvE’s begeleid bij het selecteren en installeren van collectieve laadoplossingen. Voor meer informatie zie www.samenladen.nl

VVE010 heeft een thema pagina over elektrisch laden binnen een VvE, met een mogelijk stappenplan. Zie https://www.vve010.nl/thema-s/elektrisch-laden.html  

Op het gebied van onderzoek

Opladen en huren: Maarten Corpelijn van Huur en Energie doet samen met 21 woningcorporaties een onderzoek naar de mogelijkheden van laadpalen bij complexen met sociale huurwoningen. Gereed naar verwachting September 2020 https://www.huurenergie.nl/uncategorized/laadpalen-en-woningcorporaties-21-januari/ Maarten is bereikbaar via https://www.linkedin.com/in/mcorpeleijn/  

Op het gebied van financiën

Voor VvE’s die niet over de middelen beschikken om het gezamenlijke deel of de gehele laadinfrastructuur aan te leggen zijn er een aantal mogelijkheden: Bij aansluiting van laadpalen op een gezamenlijke elektriciteit aansluiting moeten uiteraard de stroomkosten verrekend worden. Bij een klein aantal laadpalen kunnen deze eventueel met individuele verbruiksmeters worden aangesloten welke maandelijks worden afgelezen. Leaserijders die de kosten voor het verbruik kunnen doorbelasten aan de werkgever of leasebedrijf zullen een factuur nodig hebben, leasebedrijven accepteren vaak geen factuur of notitie van een VvE. E-Flux biedt een mogelijkheid de afgenomen stroom automatisch bij de eigenaar te incasseren en uit te betalen aan de VvE, voor informatie zie https://www.e-flux.nl/wp-content/uploads/2020/05/VvE-brochure.pdf   Op het gebied van techniek Diverse laadpaal fabrikanten hebben laders die (dynamische) loadbalancing ondersteunen, om te voorkomen dat de beperkte capaciteit aansluiting in een gebouw overbelast wordt.   Op het gebied van veiligheid Binnen een VvE bestuur of onder VvE leden kunnen vragen opkomen rondom de veiligheid betreffende het opladen van elektrische auto’s. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft TNO eind 2019 onderzoek laten doen naar de risico’s van elektrisch en waterstof aangedreven personenauto’s in garages, waarbij men ook internationale onderzoeken en publicaties heeft gekeken. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/02/06/risicos-in-parkeergarages-ten-gevolge-van-elektrisch-en-waterstof-aangedreven-personenautos/Brandveiligheid+parkeergarages.pdf In Hoofdstuk 4 volgt de conclusie “Het opladen van een elektrisch aangedreven personenauto in een parkeergarage leidt niet tot een grotere kans op brand, mits de richtlijnen van autofabrikanten en producenten van laadstations wordt opgevolgd” Naar aanleiding van kamervragen betreffende de brandveiligheidsrisico’s van elektrische auto’s antwoord de Minister van Milieu en Wonen op 2 December 2019: “Er zijn vooralsnog geen extra brandveiligheidsrisico’s bekend” https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/02/antwoorden-kamervragen-over-het-brandveiligheidsrisico-elektrische-auto-s Op het VER webinar heeft Henk Meiborg een presentatie gegeven over de brandveiligheid van E-auto's. Download hier de sheets.  Kijk hier de presentatie van Henk op het VVE webinar terug.    

Op 24 Maart 2020 beantwoord Minister Knops van Binnenlandse Zaken nieuwe kamervragen over brandgevaar in parkeergarages en onder woningen: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/03/24/beantwoording-vragen-over-brandgevaar-in-parkeergarages-en-onder-woningen/beantwoording-vragen-over-brandgevaar-in-parkeergarages-en-onder-woningen.pdf Hierin antwoord de minister: “In een recent onderzoeksrapport van het Noorse onderzoeksbureau RISE1 wordt op basis van statistische analyse van data en literatuuronderzoek geconcludeerd dat het opladen van een elektrisch aangedreven personenauto in een parkeergarage niet leidt tot een grotere kans op brand” Reactie 11 Maart 2020 van VVE Belang naar aanleiding van recente berichtgeving in de media omtrent brandrisico: https://www.vvebelang.nl/posts/npo-kassa-itemnbspelektrische-autorsquos-in-parkeergarages-208/ Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) werkt op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken aan een nieuwe NEN norm voor de integrale brandveiligheid in parkeergarages. In deze NEN-norm zijn eisen opgenomen voor de veilige installatie van laadpalen. Gereed naar verwachting in 2021.  

Heb je aanvullingen op het dossier, heb je goede ervaringen met een adviseur of begeleider, weet je fabrikanten die goede oplossingen bieden? We horen het graag!  info@evrijders.nl. Met grote dank aan enthousiast VER-ambassadeur Robert van Gent.