Tweede Kamerverkiezingen 2023: dit willen partijen met de elektrische auto

Gepubliceerd op: 08 november 2023
In dit artikel zetten we de standpunten van alle politieke partijen voor je op een rijtje als het gaat om de elektrische auto. Welke partij is vóór stimulering van de EV, waarom en hoe ziet die stimulering er dan precies uit? De VER dook in de verkiezingsprogramma's van alle partijen en zette de auto- en EV-standpunten voor je onder elkaar. 

VVD


 • We gaan schoner rijden. Iedere Nederlander een schone auto voor de deur. We stimuleren de omslag naar elektrisch vervoer, bijvoorbeeld in de tweedehandsmarkt van elektrische auto’s. We doen dit op een manier dat de gewone automobilist zo min mogelijk geraakt wordt door hogere kosten of belastingen. We zorgen dat het financieel blijft lonen om elektrisch te rijden en we zorgen ervoor dat daar in de begroting van het Rijk ook op een moderne manier mee om wordt gegaan. We gaan fors aan de slag met de uitrol van het laadpalennetwerk.
 • We houden de mobiliteit betaalbaar. We beperken de stijging van de prijzen en houden de auto een betaalbaar vervoermiddel door de accijnzen te verlagen.
 • We gaan toe naar een nieuw stelsel. In de toekomst werken we toe naar een stelsel van betalen naar gebruik waaraan iedereen, ook bij gebruik van elektrisch vervoer, bijdraagt. We verhogen de belasting op de auto daarbij niet. Het tarief is niet gebonden aan de tijd en de plek waar je de auto gebruikt. Een spitsheffing voor hardwerkend Nederland is dus niet aan de orde. Ook houden we oog voor de betaalbaarheid van de auto in de regio.
 • We steunen innovaties, zoals slimme infrastructuur en mobiliteit, zelfrijdende auto’s en zelfrijdende taxi’s. Daarnaast maken we het makkelijk om gebruik te maken van deelmobiliteit.

PvdA/GroenLinks


 • Vooruitlopend op het Europese verbod op de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor in 2035, zorgen we er met fiscale en andere maatregelen voor dat in Nederland vanaf 2030 alleen nog elektrische voertuigen worden verkocht, inclusief brom- en snorfietsen. De leasesector gaat al in 2025 over op 100% elektrische auto’s. Fiscale regelingen voor elektrisch rijden zijn voortaan alleen nog gericht op lage en middeninkomens.
 • Schonere lucht. De luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie worden wettelijk verankerd.
 • Eerlijk betalen naar gebruik. We versnellen de invoering van betalen naar gebruik voor automobilisten, zodat de vervuiler gaat betalen. Het is eerlijker om een lager tarief te rekenen in regio’s waar mensen afhankelijk zijn van de auto omdat het openbaar vervoer geen goed alternatief vormt. We differentiëren ook naar tijd.

Nieuw Sociaal Contract


 • We willen dat gebruik van een auto betaalbaar blijft. We zijn tegen een kilometerheffing voor personenauto’s. Elektrische auto’s, die jarenlang fors fiscaal zijn gesubsidieerd, gaan meer bijdragen aan de belastingopbrengsten. Bij accijns op brandstoffen streven we, mede vanwege de grenseffecten, naar beperkte verschillen met andere landen.


D66


 • Voor D66 geldt dat wat elektrisch kan, elektrisch moet. We zien biogrond- en brandstoffen als een overbruggingsmiddel. Waterstof komt vooral terug in industrie, scheepvaart en luchtvaart. 
 • D66 wil de automobiliteit verduurzamen en zo de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof terugdringen. We blijven elektrische auto’s stimuleren met subsidies en belastingvoordelen. Bij leasecontracten is voortaan een elektrische auto verplicht.
 • We blijven investeren in laadpalen. Ook in slimme laadpalen, waarmee elektrische auto’s kunnen laden wanneer de stroom goedkoop is en weer terug kunnen leveren aan het net wanneer er tekorten zijn. Zo worden auto’s een opslagplaats voor energie.
 • Netcongestie vormt een van de grootste uitdagingen bij het vormgeven van de energietransitie. Elektrische auto’s kunnen gebruikt worden om pieken (en dalen) in de elektriciteitsproductie op te vangen. D66 wil dat Nederland zich sterk maakt in Europa om vanaf 2027 te verplichten dat alle nieuw verkochte elektrische auto’s twee kanten op moeten kunnen laden.
 • We zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende snelladers en een transparant systeem aan de paal, zodat het opladen van je auto even makkelijk is als het opladen van je mobieltje en zodat daarbij vooraf duidelijk is hoeveel je betaalt. Ook wil D66 dat het tijdelijke lagere tarief voor de energiebelasting op publieke laadpalen wordt verlengd tot 2030.
 • Bij de invoering van betalen naar gebruik kiest D66 voor een systeem waarin gedifferentieerd wordt naar tijd en plaats. In de stedelijke gebieden hanteren we een hoger tarief. Hier willen we het autogebruik ontmoedigen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en maken we ruimte voor ander vervoer. Tegelijkertijd willen we een korting in gebieden waar mensen afhankelijker zijn van de auto, omdat de voorzieningen op grotere afstanden liggen en het ov-aanbod minder is.

BoerBurgerBeweging


 • We stimuleren het gebruik van schonere brandstoffen voor transport (bijvoorbeeld biodiesel, synthetische brandstoffen en waterstof). Tegelijkertijd houden we ons oog op het gelijke speelveld voor onze ondernemers met in het buitenland gevestigde transportondernemingen die hier zakendoen.
 • Zero Emissie (ZE) zones in gemeenten gaan vanaf 2025 in. Dit lijkt onhaalbaar en onbetaalbaar en moet uitgesteld worden.
 • We ondersteunen de verdere uitrol van (laad)infra voor alternatieve brandstoffen zoals waterstof, e-fuels, duurzame kerosine, ammoniak, methanol en elektriciteit.
 • Geen rekeningrijden.

ChristenUnie


 • Introduceer SUV-taks. We voeren een SUV-taks in om energiezuinig autovervoer te stimuleren Tegelijk zorgen we ervoor dat elektrisch rijden na 2025 goedkoper wordt en niet duurder, zoals nu dreigt te gebeuren.
 • Schoon en stil op de weg. We maken serieus werk van de doelstelling om vanaf 2030 alleen zero-emissie personenvoertuigen in de showroom toe te staan. Vanaf 2025 mogen alleen elektrische bromfietsen worden verkocht. Er komen meer milieu en zero-emissie zones. Zuinige en stillere autobanden (Label A van het bandenlabel) worden vanaf 2025 verplicht. Er komen strengere regels voor het recyclen van accu’s. Brandstofauto’s worden voor 2030 uitgefaseerd voor de zakelijke markt.
 • Reduceer uitstoot van stikstof in het wegverkeer. Het wegvervoer moet ook bijdragen aan de nationale stikstofdoelstellingen. Met maatregelen uit het Klimaatakkoord, gericht op zero-emissies opties, komt er een significante reductie van stikstof-emissies door het wegverkeer.
 • Slimme laadpalen. Om het energienetwerk minder te belasten en zonne- en windenergie optimaal te benutten, wordt het mogelijk dat laadpalen de snelheid van het laden op slimme wijze beïnvloeden. Auto-accu’s kunnen via slimme laadpalen bij een piekvraag ook energie terug leveren.

CDA


 • Door een onhandige belastingmaatregel verdwijnen tweedehands elektrische auto’s nu naar het buitenland. Dit passen we aan, zodat die auto’s ook voor Nederlandse particulieren betaalbaar zijn.
 • We zijn daarom tegenstander van rekeningrijden op het  platteland. Met een e-vignet vragen we een bijdrage van mensen buiten Nederland  voor het in stand houden van ons wegennet. 


Partij voor de Dieren


 • In 2030 zijn vrijwel alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s in Nederland elektrisch. Een klein deel rijdt op groene waterstof uit wind- en zonne-energie.
 • Autobezitters die weinig kilometers rijden gaan minder belasting betalen dan mensen die veel autokilometers maken. De nieuwe beprijzing gaat gepaard met strikte privacywaarborgen.
 • Er worden steeds grotere en vervuilendere auto’s verkocht. Hoe vervuilender en zwaarder je auto, hoe meer je zou moeten betalen. Met een herziening van de motorrijtuigenbelasting dringen we de verkoop en het gebruik van SUV’s terug en worden zuinige auto’s weer de norm.
 • Woon-werkverkeer met de auto wordt teruggedrongen, flex- en thuiswerken wordt gestimuleerd.
 • Belastingvoordelen voor auto’s worden afgebouwd.
 • Het een-op-een vervangen van alle auto’s in Nederland door elektrische voertuigen legt een te groot beslag op de wereldvoorraad van benodigde grondstoffen. Daarom zetten we in op het verminderen van het autobezit door te investeren in openbaar vervoer en het fiscaal aantrekkelijk maken van deelmobiliteit.    

Volt


 • Alle zakelijke leaseauto’s vanaf 2026 uitstootvrij.
 • Belasten volledige vervuiling van een auto  (uitstoot en grondstoffen). Daarom verrekenen we de uitstoot en grondstoffen die nodig zijn om een auto te maken door de BPM te heffen op basis van CO2-grondslag.
 • Autorijden ziet er in de toekomst anders uit. We pakken veel vaker dan nu de trein, bus of (elektrische) fiets. Als we toch autorijden, bijvoorbeeld omdat er op een specifiek traject (nog) geen goede alternatieven zijn, dan rijden we elektrisch of in een deelauto. Wie de (elektrische) auto voor langere stukken blijft gebruiken, betaalt daar ook meer voor.
 • Meer kleine en betaalbare elektrische auto’s op de markt.
 • Dat particulieren nog tot 2030 een subsidie kunnen krijgen voor de aanschaf of private lease van een nieuwe en tweedehands elektrische auto.
 • Onderzoek naar omslagpunt (oude auto oprijden, nieuwe duurzame aanschaffen.
 • Op snelwegen gaat de snelheid terug naar 120 kilometer per uur wanneer zeker 80% van de auto’s nul uitstoot.
 • Zolang we nog niet naar gebruik betalen, willen we alvast op de wegenbelasting een gewichtscorrectie toepassen voor elektrische auto’s, bestelbusjes en vrachtwagens.    

SP


 • Autorijden moet schoner worden, niet duurder. Wij steunen de verplichting voor producenten dat alle nieuwe auto’s uiterlijk vanaf het jaar 2035 emissievrij moeten zijn.
 • We keren ons tegen rekeningrijden. Oneerlijke subsidies en belastingvrijstellingen voor stekkerauto’s komen terecht bij mensen die het niet nodig hebben. Zij moeten dus voortaan volwaardig belasting betalen en mensen die geen stekkerauto kunnen betalen krijgen niet de rekening.

JA21


 • Subsidies en andere fiscale voordelen op EV auto’s beperken.
 • E-fuel techniek stimuleren.
 • Geen elektrificatie zolang de netcongestie niet is opgelost.
 • Een realistisch plan voor de uitrol van laadfaciliteiten voor de bouwlogistiek, goederenvervoer en binnenlandse vaart.
 • Autobelastingen aanwenden waarvoor ze bedoeld zijn: infrastructuur.
 • De maximumsnelheid moet terug naar 130 km/h daar waar het kan en veilig is, de limiet is bewezen onzinnig.