Nieuws

Willen we nou onze klimaatdoelen halen of niet?

hier de gezamenlijke brief die het FET vorige week hierover aan de Tweede Kamer stuurde. Gelukkig was de afspraak dat nieuwe aanvragen automatisch doorschuiven naar het budget van 2021 en per 1 januari gehonoreerd zouden worden.  Dat zorgde er in ieder geval voor dat het enthousiasme behouden bleef. Vandaag geeft het Kabinet aan ook dit doorschuifmechanisme stop te zetten. Tot slot leidt dit budget-fetisjisme er ook nog toe dat er geld voor elektrisch rijden verloren gaat. Ongeveer 10 miljoen die in kas was voor het jaar 2020 wordt dit jaar niet uitgegeven voor elektrisch rijden; door onderbenutting (prive-lease drukt 4 jaar op budget en niet op 1 jaar), minder uitgave occasionregeling en door uitstel van de aankoopsubsidie voor bestelauto.  VER pleit ervoor dat dit geldt niet teruggaat naar de algemene middelen maar ingezet wordt waarvoor het bedoeld was: de stimulering van elektrisch rijden. Met dat geld zou de wachtlijst in een keer opgelost zijn en kunnen we in 2021 met een schone lei beginnen. Wil je nog in aanmerking komen voor een aankoop/private lease subsidie voor een nieuwe EV in 2021 wees er dan NU snel bij! Als je aanvraagt voor officiële stopzetting van de aanvragen kom je nog op de stapel te honoreren aanvragen uit budget 2021 (als dat budget nog toereikend is). Vraag is hoeveel er dan nog over is van budget 2021. Na stopzetting over een paar weken kunnen aanvragen voor 2021 weer ingediend worden begin januari en dan wordt het een loterij van alle aanvragen die op de eerste dag waarschijnlijk zullen binnenkomen.  

05 oktober 2020

VER Jaarverslag 2019

Groei ledental, stevige lobby, interessante bijeenkomsten en op weg naar professionalisering van de vereniging. De ledengroei van de vereniging zit stevig in de lift. We groeiden in 2019 van 3.500 naar 5.000 leden. De vereniging heeft zich de positie verworven van Dé spreekbuis van de elektrische rijders. De pers weet ons steeds beter te vinden. We waren dan ook regelmatig in het nieuws op radio en tv. De vereniging was ook zeer actief op sociale media. Er wordt druk gecommuniceerd met tussen leden op de Facebookpagina’s van de vereniging. Een nieuwe set voorlichtings- en promotiemateriaal over de vereniging is in voorbereiding. In 2019 werd de EV-helpdesk ondergebracht bij de vereniging en liep het aantal vragen op naar 500 per kwartaal. De behoefte aan informatie over alles rond elektrisch rijden is groot. Dat blijkt ook uit de belangstelling voor de cursussen voor groentjes en elektrisch rijden in het buitenland die de vereniging verzorgt. We organiseerden een aantal interessante bijeenkomsten: in samenwerking met Shell pakten we het thema waterstof als mogelijke drager van elektriciteit in voertuigen bij de kop. Bij het Technova Autotechniek College in Ede was EV-wereldreiziger Wiebe Wakker onze gast en in september waren we met onze leden te gast bij Lightyear in Helmond. Bij deze bijeenkomsten werden twee Gouden Stekkers uitgereikt: een aan Wiebe Wakker vanwege de enorme promotie die hij wereldwijd maakte voor het elektrisch rijden en een voor Auke Hoekstra, vanwege zijn niet te temmen strijd voor eerlijke en betrouwbare onderzoeksgegevens over elektrische voertuigen. VER was standhouder op de beurs Ecomobiel en trok daar veel nieuwe leden. Het bestuur ging op werkbezoek bij Autostadt in Wolfsburg om met eigen ogen te zien en ons te laten informeren hoe Volkswagen zichzelf gaat ombouwen tot volwaardige producent van elektrische auto’s. Ook waren we te gast bij het bedrijf HR-Solar om kennis te nemen van alle mogelijkheden om huizen verder te verduurzamen. Daarbij gaat de elektrische auto ook een rol spelen. Twee bestuurders reisden af naar China om daar de enorme EV-ontwikkelingen met eigen ogen te zien. Aan de leden werd hierover verslag gedaan. Het bestuur had haar handen vol aan de lobby: we zaten aan de klimaattafel om tot het klimaatakkoord te komen. Helemaal tevreden waren we niet over de uitkomst m.b.t. de gestelde doelen en de ondersteuning van EV’s. Daarover werd een brief aangeboden aan voorzitter Nijpels. De Rekenkamer werd van repliek gediend over haar rekensommen m.b.t. gederfde inkomsten voor de overheid n.a.v. stimulering van elektrisch rijden. Wij hebben de Rekenkamer de goede info aangereikt. Toch wil het dubbeltje daar nog niet helemaal vallen. We enquêteerden onze leden over de 100km hetgeen ertoe leidde dat de vereniging het standpunt innam dat er voor elektrische auto’s niet voor een afwijkende snelheid werd gepleit. Met het CBR en de rijschoolbranche bespraken we mogelijkheden om elektrische auto’s sneller op te nemen in het opleiden en examineren voor het rijbewijs. De automaatcode staat hier nog in de weg. Op het hoofdwegennet zouden betere verwijzingen moeten worden aangebracht naar laadstations. De minister maakt hier samen met Rijkswaterstaat nog te weinig vaart. Met eViolin werd overleg gevoerd over de weg naar meer transparantie van laadtarieven. De vereniging trad toe tot het FET en nam o.m. deel aan de beraadslagingen over de stimuleringsmaatregelen van de overheid voor elektrische voertuigen en meer laadinfra. Het bestuur gaf commentaar op de Richtlijn Energieprestaties Gebouwen (EPDB III) waarin o.m. is vastgelegd aan welke eisen nieuwe gebouwen moeten voldoen m.b.t. het kunnen laden van elektrische voertuigen. De vereniging heeft een stevig contactennetwerk met belangrijke partijen in de wereld van het elektrisch rijden: Zo zijn er contacten met E-Laad, NKL, Doet, RVO, ministerie I&M, ANWB, AMR en ook met zusterorganisaties in de VS en diverse Europese landen. Het bestuur heeft als groep van 6 vrijwillige en onbetaalde krachten haar handen dus vol. Daarom is professionalisering van de vereniging een noodzaak. Het bestuur heeft daar plannen voor gemaakt. Financiële ondersteuning is daarbij nodig. Daar wordt hard aan gewerkt. Door samen te werken met andere organisaties en door sponsoring en ook door het introduceren van premium-leden die een bijdrage betalen aan de vereniging wordt de basis gelegd voor een steviger structuur binnen de vereniging. Ook worden leden gevraagd om te helpen bij de uitvoering van verschillende projecten binnen de vereniging. Voorop blijft bij dit alles staan dat de vereniging blijft opereren vanuit een onafhankelijke positie en het altijd zal opnemen voor het belang van de elektrische rijders. Als nieuwe sponsors traden toe OM Nieuwe Energie en Jedlix In het kader van de AVG-wetgeving werd een verklaring over het gebruik van lid-gegevens opgenomen op de site van de vereniging.   Het Bestuur van de VER bestond in 2019 uit: Voorzitter:                   Koos Burgman Secretaris:                    Dirk van den Blink Penningmeester:          Ellen Hiep Bestuursleden:             Maarten van Biezen, Vincent Everts, Jochem Beunderman Marc Bolier (tot 1-05-2019) Marina van Helvoort  (m.i.v. 19-07-2019)

10 juli 2020

Krachtenbundeling! We gaan intensiever samenwerken met LaadpasTop10 en EV Database

www.evrijders.nl direct aanbiedingen en prijzen van laadpasuitgevers vergelijken en ook naar EV Database voor informatie over nieuwe en gebruikte elektrische auto’s. Samen willen de organisaties elektrisch rijden bevorderen. Laadpastop10 heeft als doel elke EV-rijder de beste laadpassen aan te bieden. Sleutelwoorden hierbij zijn: Onafhankelijk, Transparant en Volledig.  Door facturen aan EV-rijders te vragen en die met elkaar te vergelijken werd een model ontwikkeld waarmee laadpassen objectief kunnen worden beoordeeld. Hieruit ontstond een prijs-matrix en een lijst van voor de gebruiker meest aantrekkelijke laadpassen. EV Database heeft als doel om in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk gebruikers in een passende EV te krijgen. Door elektrische voertuigen eenvoudig en objectief vergelijkbaar te maken, wordt de gebruiker bij deze keuze geholpen. In de EV Database worden de gegevens van alle voertuigen centraal opgeslagen. EV Database gebruikt veel data uit praktijkervaringen. Op deze manier wordt een zo realistisch mogelijk beeld geschetst van actieradius, verbruik en andere relevante data. Er wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke database waarin ev-rijders zelf informatie kunnen opzoeken via rubrieken en een eenvoudig zoeksysteem.  Ook willen de organisaties een overzicht van levertijden van nieuwe auto’s zichtbaar maken. Met deze kennisdeling worden ook de EV-cursussen van de VER, zowel live als digitaal, verder doorontwikkeld. De organisaties delen elkaars content zodat deze informatie breed verspreid kan worden onder elektrische rijders. De organisaties vormen zo samen een stevig kennis- en adviesplatform voor de elektrische rijders. Het elektrisch rijden is in opmars en die ontwikkeling is niet te stuiten. De behoefte aan informatie onder ev-rijders is groot. De mobiliteitsbranche heeft moeite om alle vragen van klanten goed te beantwoorden en maakt zelf ook gebruik van het informatie- en adviesplatform van de drie organisaties. Bovendien is er sterke behoefte onder ev-rijders aan onafhankelijke informatie en advies over autokeuze, laadmogelijkheden, laadpassen en -prijzen en rijden in het buitenland. Een bundeling van expertise maakt het gemakkelijker voor ev-rijders om hun weg te vinden in alle innovaties die het elektrische rijden met zich meebrengt. Veel nieuwe gebruikers zijn enthousiast over het elektrisch rijden en keren niet meer terug naar de auto met verbrandingsmotor. EV-rijders willen graag bijgestaan worden door een onafhankelijk platform om alle vragen die opkomen bij het elektrische rijden beantwoord te krijgen.

05 juni 2020

Alles wat je moet weten over laden en VvE

VER Dossier Laden en VVE . Op 27 mei 2020 organiseerden we ook een webinar over dit thema: bekijk het webinar terug! Download hier alle presentaties Inmiddels heeft ook MRA-elektrisch een mooie handleiding ontwikkeld voor elektrische rijders die 'iets' moeten met een VVE: meer info op deze website .   Op het gebied van besluitvorming De brochure ‘Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VVE’ bevat een voorbeeld stappenplan voor laadoplossingen binnen een VvE. Onder de huidige wetgeving valt de aanschaf en installatie laadinfrastructuur binnen de VvE te kwalificeren als een uitgave aan een nieuwe installatie die buiten het normale onderhoud van de VvE valt. Een besluit hierover dient door de vergadering met 3/4e of 2/3e meerderheid te worden genomen, afhankelijk van het toepassing zijnde modelreglement. Zie voor de regelgeving de handige Juridische toolkit VvE oplaadpunten elektrische auto’s In splitsingsreglement 2017 is een extra artikel opgenomen (art. 28) die het met bepaalde voorwaarden mogelijk maakt voor eigen rekening en risico een laadpunt aan te leggen, zonder toestemming van de vergadering. Zie voor een overzicht van de modelreglementen: https://www.vvebelang.nl/vve-informatie/over-vves/appartement-en-regelgeving/modelreglementen/ Het is aanbevolen afspraken tussen de eigenaar en VvE omtrent aanleg, onderhoud, aansprakelijkheid en dergelijke vast te leggen in een overeenkomst. Een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst is opgenomen als bijlage in de juridische toolkit. https://www.mra-e.nl/wp-content/uploads/2019/12/03.12.19-Nieuwe-versie-Juridische-toolkit.pdf Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een wetswijziging ter invoering van een notificatieplicht. Wanneer de gebruiker de VvE notificeert en voldoet aan de voorwaarden, kan de VvE zich niet verzetten tegen het plaatsen van het laadpunt. Tijdspad: voorontwerp van het wetsvoorstel: Medio 2020 De kamerbrief van de minister betreffende het onderwerp is hier te lezen: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/12/17/kamerbrief-aanpassing-besluitvormingsprocedures-inzake-verduurzaming-bij-verenigingen-van-eigenaars/kamerbrief-aanpassing-besluitvormingsprocedures-inzake-verduurzaming-bij-verenigingen-van-eigenaars.pdf Het advies van de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht aan de minister is van Mei 2019: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/05/31/besluitvorming-inzake-energiebesparing-en-laadpalen-bij-verenigingen-van-eigenaars/ADVIES_besluitvorming_mei+2019+laadpalen+en+verduurzaming.pdf Conform de nieuwe EPBD (Energy Performance Building Directive) die zijn overgenomen in het bouwbesluit dient per 10 maart 2020 bij nieuwbouw en bij grondige renovatie (vervanging 25% van de schil) van woongebouwen tevens elk parkeervak van te worden voorzien van loze leidingen ten behoeve van laadinfrastructuur. Dit geldt voor woongebouwen met meer dan 10 parkeervakken binnen of buiten het gebouw. Zie de website van RVO https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/nieuwbouw/epbd-iii/laadinfrastructuur-elektrisch-vervoer Op het gebied van advies en begeleiding VVE Laadloket  begeleidt VvE's bij de realisatie van toekomstbestendige laadoplossingen. Ze brengen de wensen van uw VvE-leden in kaart omtrent elektrisch laden en bouwen zo aan draagvlak binnen de vereniging. VVE Laadloket zorgt voor een op maat gemaakt advies en ondersteunt de VvE bij de benadering van de juiste aanbieders. Peter Wigman heeft in en rond Amsterdam reeds 20 VvE’s begeleid bij het selecteren en installeren van collectieve laadoplossingen. Voor meer informatie zie www.samenladen.nl VVE010 heeft een thema pagina over elektrisch laden binnen een VvE, met een mogelijk stappenplan. Zie https://www.vve010.nl/thema-s/elektrisch-laden.html   Op het gebied van onderzoek Opladen en huren: Maarten Corpelijn van Huur en Energie doet samen met 21 woningcorporaties een onderzoek naar de mogelijkheden van laadpalen bij complexen met sociale huurwoningen. Gereed naar verwachting September 2020 https://www.huurenergie.nl/uncategorized/laadpalen-en-woningcorporaties-21-januari/ Maarten is bereikbaar via https://www.linkedin.com/in/mcorpeleijn/   Op het gebied van financiën Voor VvE’s die niet over de middelen beschikken om het gezamenlijke deel of de gehele laadinfrastructuur aan te leggen zijn er een aantal mogelijkheden: Het Nationale Energiebespaarfonds heeft de mogelijkheid een lening af te sluiten voor de laadinfrastructuur. Het gaat hier om een annuïteiten lening met een gunstige rente met een looptijd van 10 of 15 jaar. Deze lening is alleen voor gemeenschappelijke laadinfrastructuur. Installaties met laadpalen op individuele parkeerplaatsen vallen hier niet onder. Voor meer informatie zie https://www.energiebespaarlening.nl/vve/energiebesparende-maatregelen/laadinfrastructuur/ VvE’s en bewonersgroepen in de gemeente Amsterdam kunnen gebruikmaken van een voordelige financiering van het Duurzaamheidsfonds van de gemeente. Dit betreft alleen financiering voor het gedeelte dat door meerdere voertuigen gebruikt kan worden. https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/duurzaamheidsfonds/ https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/amsterdam-elektrisch/laadoplossingen-vve/ Een aantal leveranciers biedt de mogelijkheid de installatie van laadpalen voor te financieren.De investeringskosten worden vaak terugverdiend middels een meerjarencontract met een iets hoger kWh tarief voor het verbruik. Informeer hiervoor bij de adviseurs. Bij aansluiting van laadpalen op een gezamenlijke elektriciteit aansluiting moeten uiteraard de stroomkosten verrekend worden. Bij een klein aantal laadpalen kunnen deze eventueel met individuele verbruiksmeters worden aangesloten welke maandelijks worden afgelezen. Leaserijders die de kosten voor het verbruik kunnen doorbelasten aan de werkgever of leasebedrijf zullen een factuur nodig hebben, leasebedrijven accepteren vaak geen factuur of notitie van een VvE. E-Flux biedt een mogelijkheid de afgenomen stroom automatisch bij de eigenaar te incasseren en uit te betalen aan de VvE, voor informatie zie https://www.e-flux.nl/wp-content/uploads/2020/05/VvE-brochure.pdf   Op het gebied van techniek Diverse laadpaal fabrikanten hebben laders die (dynamische) loadbalancing ondersteunen, om te voorkomen dat de beperkte capaciteit aansluiting in een gebouw overbelast wordt. Het Smart Charging Network van Alfen zorgt ervoor dat alle laadpalen samen nooit meer gebruiken dan een van tevoren ingesteld maximaal beschikbare capaciteit. Dynamic Load Balancing past de gebruikte capaciteit steeds aan aan wat momenteel beschikbaar is. SCN brochure: https://alfen.com/sites/alfen.com/files/downloads/Leaflet-SCN-Nederlands.pdf Animatie van Dynamic Load Balancing: https://www.youtube.com/watch?v=TG-E4JZkPb8 Eleqtron levert laders en bekabeling voor grotere garages onder het concept qcharge, zie https://qcharge.eu/ . Er is een speciale info pagina voor VvE’s, zie https://www.vve-opladen.nl De energiemanager van Maxem voorziet in loadbalancing, eventueel rekening houdend met de zelf opgewekte zonnestroom. Indien benodigd kan een capaciteitsaansluiting virtueel worden verhoogd mbv een stationaire batterij. Zie https://maxem.io/zakelijk/maxem-energy-cloud   Op het gebied van veiligheid Binnen een VvE bestuur of onder VvE leden kunnen vragen opkomen rondom de veiligheid betreffende het opladen van elektrische auto’s. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft TNO eind 2019 onderzoek laten doen naar de risico’s van elektrisch en waterstof aangedreven personenauto’s in garages, waarbij men ook internationale onderzoeken en publicaties heeft gekeken. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/02/06/risicos-in-parkeergarages-ten-gevolge-van-elektrisch-en-waterstof-aangedreven-personenautos/Brandveiligheid+parkeergarages.pdf In Hoofdstuk 4 volgt de conclusie “Het opladen van een elektrisch aangedreven personenauto in een parkeergarage leidt niet tot een grotere kans op brand, mits de richtlijnen van autofabrikanten en producenten van laadstations wordt opgevolgd” Naar aanleiding van kamervragen betreffende de brandveiligheidsrisico’s van elektrische auto’s antwoord de Minister van Milieu en Wonen op 2 December 2019: “Er zijn vooralsnog geen extra brandveiligheidsrisico’s bekend” https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/02/antwoorden-kamervragen-over-het-brandveiligheidsrisico-elektrische-auto-s Op het VER webinar heeft Henk Meiborg een presentatie gegeven over de brandveiligheid van E-auto's. Download hier de sheets.  Kijk hier de presentatie van Henk op het VVE webinar terug.     Op 24 Maart 2020 beantwoord Minister Knops van Binnenlandse Zaken nieuwe kamervragen over brandgevaar in parkeergarages en onder woningen: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/03/24/beantwoording-vragen-over-brandgevaar-in-parkeergarages-en-onder-woningen/beantwoording-vragen-over-brandgevaar-in-parkeergarages-en-onder-woningen.pdf Hierin antwoord de minister: “In een recent onderzoeksrapport van het Noorse onderzoeksbureau RISE1 wordt op basis van statistische analyse van data en literatuuronderzoek geconcludeerd dat het opladen van een elektrisch aangedreven personenauto in een parkeergarage niet leidt tot een grotere kans op brand” Reactie 11 Maart 2020 van VVE Belang naar aanleiding van recente berichtgeving in de media omtrent  brandrisico: https://www.vvebelang.nl/posts/npo-kassa-itemnbspelektrische-autorsquos-in-parkeergarages-208/ Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) werkt op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken aan een nieuwe NEN norm voor de integrale brandveiligheid in parkeergarages. In deze NEN-norm zijn eisen opgenomen voor de veilige installatie van laadpalen. Gereed naar verwachting in 2021.   Heb je aanvullingen op het dossier, heb je goede ervaringen met een adviseur of begeleider, weet je fabrikanten die goede oplossingen bieden? We horen het graag!  info@evrijders.nl. Met grote dank aan enthousiast VER-ambassadeur Robert van Gent.

26 mei 2020

VER en EDGe Mobility gaan samenwerken

EDGe Mobility , een initiatief van Innovam en haar dochteronderneming AutoNiveau, zijn per 21 februari 2020 een waardevolle samenwerkingsovereenkomst aan gegaan. Waardevolle bijdrage leveren aan bevordering kwaliteit mobiliteitsbranche als het gaat over EV Beide partijen vinden dat de voorlichting rondom elektrische voertuigen naar de eindgebruiker moet verbeteren. Tevens willen ze deze eindgebruiker ondersteunen bij het vinden van bedrijven, die in staat zijn elektrische voertuigen op vakkundige wijze te onderhouden en te repareren. Ook vinden beide partijen het van groot belang dat de kwaliteit van ondernemingen en hun medewerkers in de mobiliteitsbranche, omtrent het omgaan met en het gebruik van elektrische voertuigen en andere technologische ontwikkelingen, wordt bevorderd en naar een hoger plan wordt getild. Beide partijen willen daar met elkaar een actieve bijdrage aan leveren. Zo vindt de eindgebruiker via de VER website een betrouwbaar adres voor onderhoud en reparatie. En gaan de VER en EDGe Mobility nauwer samenwerken als het gaat om de examen – en certificeringsactiviteiten van EDGe Mobility. Ook nieuwswaardige ontwikkelingen en overige waardevolle input worden actief met elkaar gedeeld.   EDGe Mobility EDGe Mobility (een nieuw initiatief van Innovam en AutoNiveau) ondersteunt autobedrijven op het gebied van elektrisch rijden . EDGe Mobility biedt EV-opleidingen, kennis en support door EV-specialisten en Remote Diagnostics support aan. Slimme ondernemers, die deel uit willen maken van het netwerk van specialisten en de continuïteit van hun autobedrijf willen garanderen, sluiten zich daarom aan bij EDGe Mobility.

24 februari 2020