Nieuws

Alles wat je moet weten over laden en VvE

VER Dossier Laden en VVE . Op 27 mei 2020 organiseerden we ook een webinar over dit thema: bekijk het webinar terug! Download hier alle presentaties Inmiddels heeft ook MRA-elektrisch een mooie handleiding ontwikkeld voor elektrische rijders die 'iets' moeten met een VVE: meer info op deze website .   Op het gebied van besluitvorming De brochure ‘Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VVE’ bevat een voorbeeld stappenplan voor laadoplossingen binnen een VvE. Onder de huidige wetgeving valt de aanschaf en installatie laadinfrastructuur binnen de VvE te kwalificeren als een uitgave aan een nieuwe installatie die buiten het normale onderhoud van de VvE valt. Een besluit hierover dient door de vergadering met 3/4e of 2/3e meerderheid te worden genomen, afhankelijk van het toepassing zijnde modelreglement. Zie voor de regelgeving de handige Juridische toolkit VvE oplaadpunten elektrische auto’s In splitsingsreglement 2017 is een extra artikel opgenomen (art. 28) die het met bepaalde voorwaarden mogelijk maakt voor eigen rekening en risico een laadpunt aan te leggen, zonder toestemming van de vergadering. Zie voor een overzicht van de modelreglementen: https://www.vvebelang.nl/vve-informatie/over-vves/appartement-en-regelgeving/modelreglementen/ Het is aanbevolen afspraken tussen de eigenaar en VvE omtrent aanleg, onderhoud, aansprakelijkheid en dergelijke vast te leggen in een overeenkomst. Een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst is opgenomen als bijlage in de juridische toolkit. https://www.mra-e.nl/wp-content/uploads/2019/12/03.12.19-Nieuwe-versie-Juridische-toolkit.pdf Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een wetswijziging ter invoering van een notificatieplicht. Wanneer de gebruiker de VvE notificeert en voldoet aan de voorwaarden, kan de VvE zich niet verzetten tegen het plaatsen van het laadpunt. Tijdspad: voorontwerp van het wetsvoorstel: Medio 2020 De kamerbrief van de minister betreffende het onderwerp is hier te lezen: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/12/17/kamerbrief-aanpassing-besluitvormingsprocedures-inzake-verduurzaming-bij-verenigingen-van-eigenaars/kamerbrief-aanpassing-besluitvormingsprocedures-inzake-verduurzaming-bij-verenigingen-van-eigenaars.pdf Het advies van de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht aan de minister is van Mei 2019: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/05/31/besluitvorming-inzake-energiebesparing-en-laadpalen-bij-verenigingen-van-eigenaars/ADVIES_besluitvorming_mei+2019+laadpalen+en+verduurzaming.pdf Conform de nieuwe EPBD (Energy Performance Building Directive) die zijn overgenomen in het bouwbesluit dient per 10 maart 2020 bij nieuwbouw en bij grondige renovatie (vervanging 25% van de schil) van woongebouwen tevens elk parkeervak van te worden voorzien van loze leidingen ten behoeve van laadinfrastructuur. Dit geldt voor woongebouwen met meer dan 10 parkeervakken binnen of buiten het gebouw. Zie de website van RVO https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/nieuwbouw/epbd-iii/laadinfrastructuur-elektrisch-vervoer Op het gebied van advies en begeleiding VVE Laadloket  begeleidt VvE's bij de realisatie van toekomstbestendige laadoplossingen. Ze brengen de wensen van uw VvE-leden in kaart omtrent elektrisch laden en bouwen zo aan draagvlak binnen de vereniging. VVE Laadloket zorgt voor een op maat gemaakt advies en ondersteunt de VvE bij de benadering van de juiste aanbieders. Peter Wigman heeft in en rond Amsterdam reeds 20 VvE’s begeleid bij het selecteren en installeren van collectieve laadoplossingen. Voor meer informatie zie www.samenladen.nl VVE010 heeft een thema pagina over elektrisch laden binnen een VvE, met een mogelijk stappenplan. Zie https://www.vve010.nl/thema-s/elektrisch-laden.html   Op het gebied van onderzoek Opladen en huren: Maarten Corpelijn van Huur en Energie doet samen met 21 woningcorporaties een onderzoek naar de mogelijkheden van laadpalen bij complexen met sociale huurwoningen. Gereed naar verwachting September 2020 https://www.huurenergie.nl/uncategorized/laadpalen-en-woningcorporaties-21-januari/ Maarten is bereikbaar via https://www.linkedin.com/in/mcorpeleijn/   Op het gebied van financiën Voor VvE’s die niet over de middelen beschikken om het gezamenlijke deel of de gehele laadinfrastructuur aan te leggen zijn er een aantal mogelijkheden: Het Nationale Energiebespaarfonds heeft de mogelijkheid een lening af te sluiten voor de laadinfrastructuur. Het gaat hier om een annuïteiten lening met een gunstige rente met een looptijd van 10 of 15 jaar. Deze lening is alleen voor gemeenschappelijke laadinfrastructuur. Installaties met laadpalen op individuele parkeerplaatsen vallen hier niet onder. Voor meer informatie zie https://www.energiebespaarlening.nl/vve/energiebesparende-maatregelen/laadinfrastructuur/ VvE’s en bewonersgroepen in de gemeente Amsterdam kunnen gebruikmaken van een voordelige financiering van het Duurzaamheidsfonds van de gemeente. Dit betreft alleen financiering voor het gedeelte dat door meerdere voertuigen gebruikt kan worden. https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/duurzaamheidsfonds/ https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/amsterdam-elektrisch/laadoplossingen-vve/ Een aantal leveranciers biedt de mogelijkheid de installatie van laadpalen voor te financieren.De investeringskosten worden vaak terugverdiend middels een meerjarencontract met een iets hoger kWh tarief voor het verbruik. Informeer hiervoor bij de adviseurs. Bij aansluiting van laadpalen op een gezamenlijke elektriciteit aansluiting moeten uiteraard de stroomkosten verrekend worden. Bij een klein aantal laadpalen kunnen deze eventueel met individuele verbruiksmeters worden aangesloten welke maandelijks worden afgelezen. Leaserijders die de kosten voor het verbruik kunnen doorbelasten aan de werkgever of leasebedrijf zullen een factuur nodig hebben, leasebedrijven accepteren vaak geen factuur of notitie van een VvE. E-Flux biedt een mogelijkheid de afgenomen stroom automatisch bij de eigenaar te incasseren en uit te betalen aan de VvE, voor informatie zie https://www.e-flux.nl/wp-content/uploads/2020/05/VvE-brochure.pdf   Op het gebied van techniek Diverse laadpaal fabrikanten hebben laders die (dynamische) loadbalancing ondersteunen, om te voorkomen dat de beperkte capaciteit aansluiting in een gebouw overbelast wordt. Het Smart Charging Network van Alfen zorgt ervoor dat alle laadpalen samen nooit meer gebruiken dan een van tevoren ingesteld maximaal beschikbare capaciteit. Dynamic Load Balancing past de gebruikte capaciteit steeds aan aan wat momenteel beschikbaar is. SCN brochure: https://alfen.com/sites/alfen.com/files/downloads/Leaflet-SCN-Nederlands.pdf Animatie van Dynamic Load Balancing: https://www.youtube.com/watch?v=TG-E4JZkPb8 Eleqtron levert laders en bekabeling voor grotere garages onder het concept qcharge, zie https://qcharge.eu/ . Er is een speciale info pagina voor VvE’s, zie https://www.vve-opladen.nl De energiemanager van Maxem voorziet in loadbalancing, eventueel rekening houdend met de zelf opgewekte zonnestroom. Indien benodigd kan een capaciteitsaansluiting virtueel worden verhoogd mbv een stationaire batterij. Zie https://maxem.io/zakelijk/maxem-energy-cloud   Op het gebied van veiligheid Binnen een VvE bestuur of onder VvE leden kunnen vragen opkomen rondom de veiligheid betreffende het opladen van elektrische auto’s. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft TNO eind 2019 onderzoek laten doen naar de risico’s van elektrisch en waterstof aangedreven personenauto’s in garages, waarbij men ook internationale onderzoeken en publicaties heeft gekeken. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/02/06/risicos-in-parkeergarages-ten-gevolge-van-elektrisch-en-waterstof-aangedreven-personenautos/Brandveiligheid+parkeergarages.pdf In Hoofdstuk 4 volgt de conclusie “Het opladen van een elektrisch aangedreven personenauto in een parkeergarage leidt niet tot een grotere kans op brand, mits de richtlijnen van autofabrikanten en producenten van laadstations wordt opgevolgd” Naar aanleiding van kamervragen betreffende de brandveiligheidsrisico’s van elektrische auto’s antwoord de Minister van Milieu en Wonen op 2 December 2019: “Er zijn vooralsnog geen extra brandveiligheidsrisico’s bekend” https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/02/antwoorden-kamervragen-over-het-brandveiligheidsrisico-elektrische-auto-s Op het VER webinar heeft Henk Meiborg een presentatie gegeven over de brandveiligheid van E-auto's. Download hier de sheets.  Kijk hier de presentatie van Henk op het VVE webinar terug.     Op 24 Maart 2020 beantwoord Minister Knops van Binnenlandse Zaken nieuwe kamervragen over brandgevaar in parkeergarages en onder woningen: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/03/24/beantwoording-vragen-over-brandgevaar-in-parkeergarages-en-onder-woningen/beantwoording-vragen-over-brandgevaar-in-parkeergarages-en-onder-woningen.pdf Hierin antwoord de minister: “In een recent onderzoeksrapport van het Noorse onderzoeksbureau RISE1 wordt op basis van statistische analyse van data en literatuuronderzoek geconcludeerd dat het opladen van een elektrisch aangedreven personenauto in een parkeergarage niet leidt tot een grotere kans op brand” Reactie 11 Maart 2020 van VVE Belang naar aanleiding van recente berichtgeving in de media omtrent  brandrisico: https://www.vvebelang.nl/posts/npo-kassa-itemnbspelektrische-autorsquos-in-parkeergarages-208/ Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) werkt op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken aan een nieuwe NEN norm voor de integrale brandveiligheid in parkeergarages. In deze NEN-norm zijn eisen opgenomen voor de veilige installatie van laadpalen. Gereed naar verwachting in 2021.   Heb je aanvullingen op het dossier, heb je goede ervaringen met een adviseur of begeleider, weet je fabrikanten die goede oplossingen bieden? We horen het graag!  info@evrijders.nl. Met grote dank aan enthousiast VER-ambassadeur Robert van Gent.

26 mei 2020

VER en EDGe Mobility gaan samenwerken

EDGe Mobility , een initiatief van Innovam en haar dochteronderneming AutoNiveau, zijn per 21 februari 2020 een waardevolle samenwerkingsovereenkomst aan gegaan. Waardevolle bijdrage leveren aan bevordering kwaliteit mobiliteitsbranche als het gaat over EV Beide partijen vinden dat de voorlichting rondom elektrische voertuigen naar de eindgebruiker moet verbeteren. Tevens willen ze deze eindgebruiker ondersteunen bij het vinden van bedrijven, die in staat zijn elektrische voertuigen op vakkundige wijze te onderhouden en te repareren. Ook vinden beide partijen het van groot belang dat de kwaliteit van ondernemingen en hun medewerkers in de mobiliteitsbranche, omtrent het omgaan met en het gebruik van elektrische voertuigen en andere technologische ontwikkelingen, wordt bevorderd en naar een hoger plan wordt getild. Beide partijen willen daar met elkaar een actieve bijdrage aan leveren. Zo vindt de eindgebruiker via de VER website een betrouwbaar adres voor onderhoud en reparatie. En gaan de VER en EDGe Mobility nauwer samenwerken als het gaat om de examen – en certificeringsactiviteiten van EDGe Mobility. Ook nieuwswaardige ontwikkelingen en overige waardevolle input worden actief met elkaar gedeeld.   EDGe Mobility EDGe Mobility (een nieuw initiatief van Innovam en AutoNiveau) ondersteunt autobedrijven op het gebied van elektrisch rijden . EDGe Mobility biedt EV-opleidingen, kennis en support door EV-specialisten en Remote Diagnostics support aan. Slimme ondernemers, die deel uit willen maken van het netwerk van specialisten en de continuïteit van hun autobedrijf willen garanderen, sluiten zich daarom aan bij EDGe Mobility.

24 februari 2020

VER en Laadpastop10: helder voorstel voor duidelijke laadtarieven

 Echte transparantie over laadtarieven vergt (veel) meer dan alleen online communiceren over de laadkosten bij een laadpaal. De Vereniging Elektrische Rijders (VER) heeft samen met LaadpasTop10 de volgende voorwaarden opgesteld waaraan de laadpaalexploitant (CPO) en de laadpasaanbieder (MSP) zouden moeten voldoen teneinde laadtarieven eenvoudig inzichtelijk te maken voor de consument of ondernemer die zijn/haar voertuig oplaadt bij publieke en semi-publieke laadinfrastructuur. *  1. Communiceer basistarief: De prijs aan de paal zoals vastgesteld door de exploitant of Charge Point Operator moet zichtbaar gecommuniceerd worden op het laadpunt in kwestie in eurocenten per kWh plus eventuele toeslagen zoals een starttarief of parkeertarief. Bij semi-publieke laadpunten kunnen dit dus ook de bedrijven zijn die het laadpunt exploiteren.  2. Duidelijkheid vooraf. Voorafgaand aan iedere laadsessie moet iedereen eenvoudig kunnen nagaan wat deze laadsessie gaat kosten met de te gebruiken laadpas/app (verantwoordelijkheid van de laadpas aanbieder (MSP), zodat de EV-rijder gelijk ziet of en wat het verschil is tussen het basistarief en het tarief dat zijn pas-aanbieder rekent. Dit is overigens al een wettelijke verplichting, die vaak niet wordt nagekomen of voor consumenten nog veel te ingewikkeld wordt ingevuld.  3. Transparante Rekeningen voor consumenten moeten dus -net als een telefoonrekening- per laadsessie zichtbaar maken hoe het laadtarief is opgebouwd: a. Deel basistarief (conform punt 1).  b. Deel door de laadpaal aanbieder (MSP) toegevoegde kosten gespecificeerd (bijv. starttarief, boetetarief, tijdcomponent, roamingkosten)  4. Disclaimer: Alle laadpaal exploitanten (CPO’s) gaan actief communiceren dat het basistarief niet door alle laadpassen wordt gerekend (disclaimer op de laadpaal). Concessiehouders zoals gemeenten en provincies nemen een actieve rol in de communicatie naar particulieren, bedrijven en aanvragers van laadpunten in dezelfde stijl als de CPO’s, namelijk: “Het kan zijn dat de aanbieder van uw laadpas andere tarieven in rekening brengt”.  5. Goede voorbeelden Er zijn diverse voorbeelden van laadpassen die al werken met volledig transparante tarieven op basis van een abonnement, zoals bijvoorbeeld de laadpassen van Plugsurfing Plus, Total Vroaming en Eneco. Allen zetten zij het kWh tarief voor alle laadpalen vast, waardoor de tarieven transparanter worden. Specifiek voor leaseklanten is het vaste lage tarief voor alle oplaadpalen van Alphabet/Eneco een goed voorbeeld. Daarnaast zijn er MSPs die op hun website helder communiceren over het woud van tarieven die gelden bij verschillende laadpalen in het land, bijvoorbeeld E-flux en Justplugin (waarmee overigens gelijk is aangetoond hoe verwarrend dit is.)    *Dit overigens in aanvulling op de E-Violin “Code of Conduct” die er al is maar nog steeds niet door alle partijen is uitgevoerd. 

15 februari 2020

VER Onderzoek: Gederfde inkomsten overheid door elektrisch rijden blijken veel lager

onderzoek van de Vereniging Elektrische Rijders (VER) blijkt dat de gederfde inkomsten van de overheid door stimulering van elektrisch rijden veel lager zijn dan door het Kabinet en de Rekenkamer naar buiten zijn gebracht. De gederfde inkomsten door de lagere bijtelling van een EV zijn altijd bepaald op basis van de veronderstelling dat men anders een even dure brandstofauto zou hebben gereden. Dit blijkt niet zo te zijn. De Rekenkamer gaat ervan uit dat mensen die elektrisch gingen rijden anders een even dure benzineauto hadden aangeschaft. Het verschil tussen de bijtelling voor een EV en een even dure brandstofauto werd dan gezien als de stimuleringskosten van elektrisch rijden. Uit het onderzoek van de VER onder 1.349 berijders van een volledig elektrische auto blijkt dat in 80% van de gevallen de nieuw aangeschafte EV een hogere nieuwprijs had dan de oude “fossiele” auto.  De gemiddelde meerprijs van de EV was voor die groep € 24.000. In 2018 waren vooral de duurdere EV’s zoals de Tesla Model S/X, Jaguar I-pace en Audi e-tron erg populair. Specifiek voor deze groep bleek dat 95% van de kopers een duurdere EV kocht dan hun voormalige auto. In die gevallen was de gemiddelde meerprijs zelfs bijna € 44.000. De meest voorkomende inruiler op deze duurdere EV’s was de Audi A4. In het algemeen zijn EV’s met name in trek bij rijders van de merken Volvo, Audi en BMW en Plug-in (PHEV) rijders van diverse merken. Mercedes kopers blijken tot nu toe weinig enthousiast voor elektrisch rijden. Dit jaar is de elektrische Tesla Model 3 erg in trek. Deze auto is sinds kort het bestverkochte automodel van Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat kopers van deze auto van alle merken vandaan komen, van het kleine A-segment tot de grotere middenklassers in het D-segment. De versnelde afbouw van de EV stimulering zal volgens de VER vanaf 2021 niet meer voldoende zijn om de zakelijke rijder te verleiden tot de overstap vanuit hun fossiele auto. Het beoogde doel van het kabinet om in 2030 alleen nog maar volledig elektrische auto’s te verkopen zal daarom niet gehaald worden. Nu al worden de kopers van EV’s door het kabinet teleurgesteld door de voortijdige verhoging van de bijtelling van 4% naar 8% in 2020. Dat geldt vooral voor EV’s die wel al besteld zijn maar pas in 2020 geleverd kunnen worden.  

18 september 2019

Nieuw VER-Bestuurslid: Marina van Helvoort

Marina van Helvoort is per 5 augustus toegetreden als bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders. Marina nam enkele jaren geleden het initiatief voor de EV helpdesk ten behoeve van elektrische rijders. Daarnaast startte zij E-Division, vanuit waar zij trainingen verzorgt aan autodealerbedrijven, leasemaatschappijen, wagenparkbeheerders en ook bedrijven buiten de mobiliteitsbranche over alle facetten van elektrische rijden. Ook ontwikkelde E-Division de EV-app voor het makkelijk vinden van de belangrijkste aspecten van elektrisch rijden. Sinds kort is haar portfolio aangevuld met een EV E-Learning traject voor zowel beginners als gevorderden, speciaal gericht op Service en Verkoop voor alle branches die met elektrisch vervoer te maken hebben of krijgen. VER-Bestuur Het VER-bestuur is verheugd met de toetreding van Marina tot het bestuur van de vereniging. “Een absolute versterking”, zegt voorzitter Koos Burgman. “Marina is een groot kenner van de wereld van elektrisch rijden en heeft daarin een groot netwerk ontwikkeld. Zij is een echte EV-ambassadeur en heeft al veel rijders en professionals in en buiten de mobiliteitsbranche verder geholpen met haar kennis en inzichten”. Marina spreken? Op 23 september is Marina één van de sprekers op de EV Voor Groentjes cursusavond en kun je al je brandende vragen bij haar kwijt! Interview VER-Bestuurslid Vincent Everts interviewde Marina over haar doelen bij de VER! https://youtu.be/IcpMGt_RI3U

29 augustus 2019